Ενημερωτικό Σημείωμα για τον ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 4399/2016

Ενημερωτικό Σημείωμα για τον ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 4399/2016

Σύμβουλοι Επενδύσεων ResNovae LP , ABEC Group

www.resnovae.gr

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016 με τίτλο:

«Θεσμικό πλαίσιο για την σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».

Σκοπός του νόμου είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος υποστηρίζει οκτώ (8) επιμέρους καθεστώτα ενισχύσεων (διαφορετικές κατηγορίες ενισχυόμενων εταιρειών):

 1. Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού.
 2. Γενική Επιχειρηματικότητα.
 3. Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ.
 4. Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ
 5. Συνέργειες και δικτυώσεις
 6. Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί – Ταμεία συμμετοχών
 7. Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια – αλυσίδες αξίας
 8. Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους.

 

 • Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Αφορά Υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις σχεδόν όλων των νομικών μορφών και μεγέθους της Ελληνικής Επικράτειας. Επιλέξιμες δραστηριότητες είναι η μεταποίηση, ο τουρισμός και η παροχή υπηρεσιών (με εξαιρέσεις).

 • Ελάχιστο ύψος επένδυσης

Για να αξιολογηθεί και να εγκριθεί ένα επενδυτικό σχέδιο προς ενίσχυση πρέπει να πληροί τα εξής ελάχιστα επίπεδα επένδυσης:

 • 50.000€ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ
 • 100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 150.000€ για μικρές επιχειρήσεις,
 • 250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster,
 • 500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις

 

 • Είδη ενίσχυσης

Ο Αναπτυξιακό νόμος δίνει τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών ειδών ενίσχυσης της επένδυσης. Τα είδη ενίσχυσης είναι τα εξής:

 • Φορολογική απαλλαγή στο ύψος της εγκεκριμένης ενίσχυσης
 • Επιχορήγηση (κεφαλαιακή ενίσχυση)
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • Επιδότηση μισθολογικού κόστους
 • Χρηματοδοτικά εργαλεία
 • Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος μέχρι τα επιτρεπόμενα όρια
 • Ταχεία αδειοδότηση
 • Δάνεια (καθεστώς 6)
 • Δάνεια και επενδύσεις ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων (καθεστώς 6)

 

 • Ενισχυόμενες δαπάνες

Οι επιλέξιμες προς ενίσχυση δαπάνες περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών μια επένδυσης (πχ ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού) και εναλλακτικά δαπάνες μισθολογικού κόστους.

Επιπλέον, υπό προϋποθέσεις, είναι επιλέξιμες δαπάνες και η παροχή υπηρεσίας (π.χ. μελέτες και αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ, δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας, δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων καθώς και δαπάνες σε μία σειρά ειδικών περιπτώσεων όπως για παράδειγμα σε επενδύσεις καινοτομίας των ΜΜΕ ή cluster καινοτομίας).

 

 • Ιδία συμμετοχή

Σημαντικό για  την αξιολόγηση της πρότασης είναι η εμφάνιση τμήματος της επένδυσης ως ιδία συμμετοχή (δυνατότητα εν μέρει χρηματοδότησης της επένδυσης από τον ίδιο τον επενδυτή). Η οικονομική συμμετοχή του φορέα είναι δυνατό να καλυφθεί είτε με ίδια κεφάλαια είτε με εξωτερική χρηματοδότηση ή με συνδυασμό των δύο. Ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στο 25% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

 

 • Ύψος Ενισχύσεων / Ποσοστά Επιδότησης (ανά Περιφέρεια) (σε παρένθεση το 70%, για το είδος ενίσχυσης της επιχορήγησης)

Το ύψος της ενίσχυσης διαφέρει ανά περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης. Επίσης διαφοροποιείται αν ο επενδυτής επιλέξει απευθειας κεφαλαιακή ενίσχυση (επιδότηση) ή φοροαπαλλαγές και τους λοιπούς τρόπους ενίσχυσης. Στη λίστα που ακολουθεί σε παρένθεση είναι τα ποσοστά επιδότησης αν ζητηθεί απευθείας κεφαλαιακή ενίσχυση (επιδότηση)

 • Ανατολική Μακεδονία – Θράκη: 55% (39%)
 • Κεντρική Μακεδονία: 55% (39%)
 • Θεσσαλία: 55% (39%)
 • Ήπειρος: 55% (39%)
 • Δυτική Ελλάδα: 55% (39%)
 • Πελοπόννησος: 55% (39%)
 • Βόρειο Αιγαίο: 55% (39%)
 • Δυτική Μακεδονία: 45% (32%)
 • Ιόνια Νησιά: 45% (32%)
 • Κρήτη: 45% (32%)
 • Στερεά Ελλάδα(Ευρυτανία): 45% (32%)
 • Στερεά Ελλάδα(Βοιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Φωκίδα): 40% (28%)
 • Αττική: 40% (28%)
 • Νότιο Αιγαίο: 40% (28%)

Τα ποσοστά αυτά αφορούν μικρές επιχειρήσεις. Για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τα ποσοστά αυτά μειώνονται κατά περίπτωση.

 

 • Γιατί να επιλέξετε τους Συμβούλους Επιχειρήσεων ResNovae LP:

 • Τα Στελέχη μας είναι πιστοποιημένοι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο.
 • Τα ποσοστά Επιτυχίας μας σε προηγούμενες δράσεις είναι άνω του 80% ενώ υπάρχει στη διάθεση στοιχεία επικοινωνίας δεκάδων ικανοποιημένων πελατών μας.
 • Η εταιρεία μας είναι Πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 για τις παρεχόμενες Υπηρεσίες ενώ ολοκληρώνει την Πιστοποίηση της με το ISO 22301 Business Continuity (Επιχειρησιακής Συνέχειας)
 • Τα Στελέχη μας συντάσσουν Επενδυτικά Σχέδια και όχι «Φακέλους»

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να ορίσουμε μια τηλεφωνική συνάντηση, skype meeting ή συνάντηση στην Εταιρεία μας για έναν έλεγχο επιλεξιμότητας της Επιχείρησης σας και αξιολόγησης της πρότασης σας χωρίς καμία χρέωση ή δέσμευση προς την εταιρεία μας.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ: 2102718306  &  2117705166

Mail: espa@resnovae.gr

Ας κάνουμε μαζί την κρίση , ευκαιρία….

Για την ResNovae LP , Member ABEC Group

 

Με εκτίμηση,

Dr. Νικόλαος Χρ. Κακογιάννης                                                                     

Γενικός Διευθυντής

2019-01-21T11:38:49+00:00