Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας Αναπτυξιακου Νόμου 4399/2016

Ενημερωτικό Σημείωμα για τον ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 4399/2016

Σύμβουλοι Επενδύσεων ResNovae LP , ABEC Group

www.resnovae.gr

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016 με τίτλο:

«Θεσμικό πλαίσιο για την σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».

Το Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας του (νέου) Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 στόχο έχει την ενίσχυση των επιχειρήσεων όλων των μορφών. Αφορά υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις όλων των μορφών, ανεξαρτήτως μεγέθους και ηλικίας.

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, η αύξηση της απασχόλησης, η βελτίωση της συνεργασίας, η αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας κ.ά..

 • Προϋπολογισμός έτους 2019: Η Δράση θα παρέχει €350.000.000 συνολικά στα εγκεκριμένα σχέδια, εκ των οποίων €210.000.000 για τη φορολογική απαλλαγή και €140.000.000 για επιχορήγηση.

 

 • Είδη ενίσχυσης: Τα είδη ενίσχυσης που παρέχονται είναι φορολογική απαλλαγή (έως 15 έτη), επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.
  Υπάρχουν κριτήρια κερδοφορίας και άλλα αναφορικά με την επιλογή του είδους της ενίσχυσης.

 

 • Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Αφορά Υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις σχεδόν όλων των νομικών μορφών και μεγέθους της Ελληνικής Επικράτειας. Επιλέξιμες δραστηριότητες είναι η μεταποίηση, ο τουρισμός και η παροχή υπηρεσιών (με εξαιρέσεις). Για επενδυτικά σχέδια άνω των €500.000 εξαιρούνται οι προσωπικές εταιρείες.
Επιλέξιμες δραστηριότητες: είναι επιλέξιμες οι περισσότερες δραστηριότητες στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού και των υπηρεσιών (υπάρχουν εξαιρέσεις). Ενδεικτικά για τουρισμό και υπηρεσίες επιλέξιμες είναι: Βιβλιοθήκες, Μουσεία, Μαρίνες, Υδατοδρόμια, Logistics, Ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον 3 αστέρων (ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός υπό όρους), Campings 3 αστέρων, Παραδοσιακά – Διατηρητέα Κτήρια 2 αστέρων, Ειδικές Τουριστικές Υποδομές (συνεδριακά κέντρα, γκολφ, χιονοδρομικά πάρκα, θεματικά πάρκα, ιαματικός τουρισμός, spa, αθλητικός τουρισμός, αυτοκινητοδρόμια, ορειβατικά καταφύγια κ.ά., Ξενώνες φιλοξενίας νέων (από Κοιν.Σ.Επ.).

 

 

 • Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης.

 

 • Διάρκεια υλοποίησης επένδυσης: 3 έτη από την απόφαση ένταξης.

 

 • Ελάχιστο ύψος επένδυσης

Για να αξιολογηθεί και να εγκριθεί ένα επενδυτικό σχέδιο προς ενίσχυση πρέπει να πληροί τα εξής ελάχιστα επίπεδα επένδυσης:

 • 50.000€ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ
 • 100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 150.000€ για μικρές επιχειρήσεις,
 • 250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster,
 • 500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις

 

 • Είδη ενίσχυσης

Ο Αναπτυξιακό νόμος δίνει τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών ειδών ενίσχυσης της επένδυσης. Τα είδη ενίσχυσης είναι τα εξής:

 • Φορολογική απαλλαγή στο ύψος της εγκεκριμένης ενίσχυσης
 • Επιχορήγηση (κεφαλαιακή ενίσχυση)
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • Επιδότηση μισθολογικού κόστους
 • Χρηματοδοτικά εργαλεία
 • Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος μέχρι τα επιτρεπόμενα όρια
 • Ταχεία αδειοδότηση
 • Δάνεια (καθεστώς 6)
 • Δάνεια και επενδύσεις ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων (καθεστώς 6)

 

 • Ενισχυόμενες δαπάνες

Οι επιλέξιμες προς ενίσχυση δαπάνες περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών μια επένδυσης (πχ ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού) και εναλλακτικά δαπάνες μισθολογικού κόστους.

Επιπλέον, υπό προϋποθέσεις, είναι επιλέξιμες δαπάνες και η παροχή υπηρεσίας (π.χ. μελέτες και αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ, δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας, δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων καθώς και δαπάνες σε μία σειρά ειδικών περιπτώσεων όπως για παράδειγμα σε επενδύσεις καινοτομίας των ΜΜΕ ή cluster καινοτομίας).
Πιο αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες είναι: κτηριακές εγκαταστάσεις (ποσοστό επί του προϋπολογισμού), μηχανολογικός εξοπλισμός (δυνατότητα και για μεταχειρισμένο υπό όρους), άυλες δαπάνες (ποσοστό επί του προϋπολογισμού), π.χ. τεχνογνωσία, διαχείριση ποιότητας, λογισμικό και υπό όρους (για συγκεκριμένα σχέδια): συμβουλευτικές υπηρεσίες (50% ενίσχυση, έως 5%, έως €50.000), δαπάνες ίδρυσης (100% ενίσχυση, έως 10%, έως €100.000), μισθολογικό κόστος 2 ετών  (αυτοτελώς). Υποχρεωτική πρόβλεψη για ΑμΕΑ.

 • Ιδία συμμετοχή

Σημαντικό για  την αξιολόγηση της πρότασης είναι η εμφάνιση τμήματος της επένδυσης ως ιδία συμμετοχή (δυνατότητα εν μέρει χρηματοδότησης της επένδυσης από τον ίδιο τον επενδυτή). Η οικονομική συμμετοχή του φορέα είναι δυνατό να καλυφθεί είτε με ίδια κεφάλαια είτε με εξωτερική χρηματοδότηση ή με συνδυασμό των δύο. Ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στο 25% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

 

 • Περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου (δεσμευτικά):

Δημιουργία νέας μονάδας, Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας (τεκμηριωμένα), Διαφοροποίηση παραγωγής (οι επιλέξιμες δαπάνες 200% περισσότερο τουλάχιστον από την αξία του υφιστάμενου εξοπλισμού), Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας (οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις τριετίας της μονάδας υπό εκσυγχρονισμό). Η νέα οικονομική δραστηριότητα ορίζεται βάσει τετραψήφιου ΚΑΔ.

 • Ύψος Ενισχύσεων / Ποσοστά Επιδότησης (ανά Περιφέρεια) (σε παρένθεση το 70%, για το είδος ενίσχυσης της επιχορήγησης)

Το ύψος της ενίσχυσης διαφέρει ανά περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης. Επίσης διαφοροποιείται αν ο επενδυτής επιλέξει απευθειας κεφαλαιακή ενίσχυση (επιδότηση) ή φοροαπαλλαγές και τους λοιπούς τρόπους ενίσχυσης. Στη λίστα που ακολουθεί σε παρένθεση είναι τα ποσοστά επιδότησης αν ζητηθεί απευθείας κεφαλαιακή ενίσχυση (επιδότηση)

 • Ανατολική Μακεδονία – Θράκη: 55% (39%)
 • Κεντρική Μακεδονία: 55% (39%)
 • Θεσσαλία: 55% (39%)
 • Ήπειρος: 55% (39%)
 • Δυτική Ελλάδα: 55% (39%)
 • Πελοπόννησος: 55% (39%)
 • Βόρειο Αιγαίο: 55% (39%)
 • Δυτική Μακεδονία: 45% (32%)
 • Ιόνια Νησιά: 45% (32%)
 • Κρήτη: 45% (32%)
 • Στερεά Ελλάδα(Ευρυτανία): 45% (32%)
 • Στερεά Ελλάδα(Βοιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Φωκίδα): 40% (28%)
 • Αττική: 40% (28%)
 • Νότιο Αιγαίο: 40% (28%)

Τα ποσοστά αυτά αφορούν μικρές επιχειρήσεις. Για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τα ποσοστά αυτά μειώνονται κατά περίπτωση.

 

 • Παράβολα: Υποβολή 0,005% επί του προϋπολογισμού, Αίτημα Ελέγχου 0,005% επί του προϋπολογισμού.

 

 • Αξιολόγηση: Οι αιτήσεις αξιολογούνται συγκριτικά, μέσω προτεραιοποίησης στη βάση της επιτυγχανόμενης επίδοσης της κάθε επένδυσης σε πέντε βαθμολογικά κριτήρια (αριθμοδείκτες επίδοσης, χρηματοοικονομική ανάλυση του φορέα, απασχόληση με έμφαση στο εξειδικευμένο προσωπικό και ειδικά χαρακτηριστικά φορέα όπως καινοτομία, εξωστρέφεια και περιοχή εγκατάστασης)

 

 • Γιατί να επιλέξετε τους Συμβούλους Επιχειρήσεων ResNovae LP: 
 • Τα Στελέχη μας είναι πιστοποιημένοι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο.
 • Τα ποσοστά Επιτυχίας μας σε προηγούμενες δράσεις είναι άνω του 80% ενώ υπάρχει στη διάθεση στοιχεία επικοινωνίας δεκάδων ικανοποιημένων πελατών μας.
 • Η εταιρεία μας είναι Πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 για τις παρεχόμενες Υπηρεσίες ενώ ολοκληρώνει την Πιστοποίηση της με το ISO 22301 Business Continuity (Επιχειρησιακής Συνέχειας)
 • Τα Στελέχη μας συντάσσουν Επενδυτικά Σχέδια και όχι «Φακέλους»

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να ορίσουμε μια τηλεφωνική συνάντηση, skype meeting ή συνάντηση στην Εταιρεία μας για έναν έλεγχο επιλεξιμότητας της Επιχείρησης σας και αξιολόγησης της πρότασης σας χωρίς καμία χρέωση ή δέσμευση προς την εταιρεία μας.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ: 2102718306  &  2117705166

Mail: espa@resnovae.gr

 

Ας κάνουμε μαζί την κρίση , ευκαιρία….

Για την ResNovae LP , Member ABEC Group

 

Με εκτίμηση,

Dr. Νικόλαος Χρ. Κακογιάννης                                                                     

Γενικός Διευθυντής

2019-01-21T14:10:28+00:00