Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανακοίνωσε μια νέα Δράση για την Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Πρόκειται για μια μεγάλου μεγέθους δράση η οποία θα επιδοτήσει επενδυτικά σχέδια ύψους σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου σε όλη την χώρα.

Με το συγκεκριμένο ενημερωτικό οι Σύμβουλοι της ResNovae LP σας παρέχουν τις πρώτες βασικές πληροφορίες και οδηγίες ώστε να εξασφαλίσετε επιδότηση έως και 65% με ελάχιστη επιδότηση το 50% για την λειτουργική αναβάθμιση της επιχείρησης σας.

Συγκεκριμένα αναλύονται:

 

 • Η ταυτότητα των Δράσεων
 • Το είδος των επιχειρήσεων που μπορούν να διεκδικήσουν την επιδότηση
 • Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων προς Ενίσχυση – Ποσοστά Επιδότησης
 • Τον είδος των δαπανών που μπορούν να επιδοτηθούν- Επιλέξιμες Δαπάνες
 • Τα κριτήρια αξιολόγησης
 • Περίοδος Υποβολής Επενδυτικών Σχεδίων-Προτάσεων

 

 • Ταυτότητα Δράσεων

 

Η Δράση αυτή στοχεύει στη «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», στη «Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών» και συμβάλει στην Αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ.

 

 • Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

 

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που πληρούν τις κάτωθι συνθήκες:

 • Να τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας και να έχουν κλεισμένες τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. (12μηνη λειτουργία)
 • Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ βάση του Αναλυτικού Οδηγού της Δράσης. Γενικά είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις στο τομέα Βιομηχανίας Τροφίμων, Ενέργειας, Εφοδιαστικής Αλυσίδας, περιβάλλον , Τεχνολογίας και Πληροφορικής, Υγεία, Υλικά και Κατασκευές εκτός του κλάδου αλιείας, υδατοκαλλιέργειας, μεταποίηση Γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Ενδεικτικά αναφέρονται εταιρείες όπως:

 

-βιομηχανιών Τροφίμων,

-Ποτοποιία,

-βιοτεχνίες διάφορων ειδών και πάσης φύσεως μεταποιητικές μονάδες,

-εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος,

-εταιρείες διαχείρισης απορριμμάτων,

-τεχνικές εταιρείες και μηχανικοί,

-εταιρείες έρευνας και ανάπτυξης,

-εταιρείες δραστηριότητας απασχόλησης,

-υπηρεσίες υγείας ,

-καλλιτεχνικές δραστηριότητες,

-κομμωτήρια, κ.α.

Για πιο ασφαλή έλεγχο επιλεξιμότητας παρακαλούμε συγκεντρώστε τα ΚΑΔ της επιχείρησης σας να προχωρήσουμε σε έλεγχο επιλεξιμότητας. Τα κριτήρια που πρέπει να πληροί η πρόταση σας είναι:

 

 • Να έχουν τουλάχιστον 2 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης μέσα στο 2018
 • Να είναι μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση (έως 50 εργαζομένους και κύκλο εργασιών έως 10 εκατομμύρια ευρώ)
 • Αθροιστικά οι επιδοτήσεις που έχουν λάβει τη τελευταία τριετία μαζί με την πιθανή επιδότηση από αυτή τη δράση να μην υπερβαίνουν τα 200.000 €.

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής (το πόσό εκτός της επιδότησης)

 

 • Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων προς Ενίσχυση-Ποσοστά Επιδότησης

Ενισχύονται με 50% έως 65% οι επιλέξιμες δαπάνες.

Επιδότηση Επενδυτικά Σχέδια προϋπολογισμού ύψους από 20.000€ έως 200.000€

Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

 

 • Τον είδος των δαπανών που μπορούν να επιδοτηθούν- Επιλέξιμες Δαπάνες

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
  Μηχανήματα Εξοπλισμός  
     
  1.1 Παραγωγικός &Μηχανολογικός Εξοπλισμός  
  1.2 Εργαστηριακός Εξοπλισμός και Ποιοτικός Έλεγχος έως 100%
1 1.3 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης –                        Προστασία του Περιβάλλοντος.  
  1.4 Λοιπός Εξοπλισμός  
  1.5 Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο Λογισμικό  
  Πιστοποίηση  
2 Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100%
3 Συσκευασία – Ετικέτα- Branding έως 25%
  Ψηφιακή Προβολή  
4 με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3  της ΥΑΕΚΕΔ έως 15.000€
5 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες έως 16.000€                 για το σύνολο των υποκατηγοριών και υπό την προϋπόθεση δαπανών της κατηγορίας 1 αποκλειστικά για την υποκατηγορία 5.1 Υπηρεσίες και Τεχνικές Μελέτες Μηχανικού.
6 Μεταφορικά Μέσα έως 50%
  Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων 20% και μέχρι 30.000€
7 (νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευλιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ 15.000€ ανά ΕΜΕ και μέχρι δύο (2) ΕΜΕ

Χρονικό Περιθώριο Ολοκλήρωσης Επένδυσης: Η προθεσμία Ολοκλήρωσης της Επένδυσης δε μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης .

 

 • Τα κριτήρια αξιολόγησης

 

Η συγκεκριμένη δράση απαιτεί τη συγκέντρωση τουλάχιστον 50 μορίων από τα 100. Δεν προχωράει σε σύγκριση προτάσεων αλλά όποια πρόταση συγκεντρώνει πάνω από 50 μόρια και υποβληθεί μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού του έργου (περίπου 1 δις ευρώ επενδυτικά σχέδια) εγκρίνεται αυτόματα!

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ χρειάζεται στην ΟΡΘΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ των προτάσεων και στην ΕΓΚΑΙΡΗ ΥΠΟΒΟΛΗ τους!

 

Τα μόρια για να συγκεντρώσει μια επιχείρηση τη βάση των 50 μορίων επηρεάζονται από:

 • Αριθμό Εργαζομένων Επιχείρησης
 • Κέρδη προ φόρων
 • Κύκλος Εργασιών Επιχείρησης
 • Επενδυτική Πολιτική της Επιχείρησης
 • Εξασφάλιση της Ιδιωτικής Συμμετοχής της Επένδυσης
 • Περιφέρεια Υλοποίησης της Επένδυσης

 

Τα στελέχη της ResNovae έχουν αναπτύξει αυτόματο σύστημα υπολογισμού μορίων. Επικοινωνήστε μαζί μας να υπολογίσουμε τα μόρια που συγκεντρώνει η πρόταση σας. Αν είναι πάνω από 50 με ταχύτητα, οργάνωση και πιστοποιημένες κινήσεις θα εξασφαλίσουμε την επιδότηση σας.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΩΝ:

Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν 6 Φεβρουαρίου 2019 έως εξάντλησης Προϋπολογισμού.

 

Γιατί να επιλέξετε τους Συμβούλους Επιχειρήσεων ResNovae LP:

 • Τα Στελέχη μας είναι πιστοποιημένοι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο.
 • Τα ποσοστά Επιτυχίας μας σε προηγούμενες δράσεις είναι άνω του 80% ενώ υπάρχει στη διάθεση στοιχεία επικοινωνίας δεκάδων ικανοποιημένων πελατών μας.
 • Η εταιρεία μας είναι Πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 για τις παρεχόμενες Υπηρεσίες ενώ ολοκληρώνει την Πιστοποίηση της με το ISO 22301 Business Continuity (Επιχειρησιακής Συνέχειας)
 • Τα Στελέχη μας συντάσσουν Επενδυτικά Σχέδια και όχι «Φακέλους»

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να ορίσουμε μια τηλεφωνική συνάντηση, skype meeting ή συνάντηση στην Εταιρεία μας για έναν έλεγχο επιλεξιμότητας της Επιχείρησης σας και αξιολόγησης της πρότασης σας χωρίς καμία χρέωση ή δέσμευση προς την εταιρεία μας.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ: 2102718306  &  2117705166

Mail: espa@resnovae.gr

2018-12-27T07:40:21+00:00