«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΣΤΙΑΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανακοίνωσε μια νέα Δράση για την Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στον κλάδο της Εστίασης, του Εμπορίου και της Εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια σημαντικού μεγέθους δράση η οποία θα επιδοτήσει επενδυτικά σχέδια ύψους σχεδόν 120 εκατομμυρίων ευρώ σε όλη την χώρα.

Με το συγκεκριμένο ενημερωτικό οι Σύμβουλοι της ResNovae LP σας παρέχουν τις πρώτες βασικές πληροφορίες και οδηγίες ώστε να εξασφαλίσετε επιδότηση 50% για την λειτουργική αναβάθμιση της επιχείρησης σας.

Συγκεκριμένα αναλύονται:

 • Η ταυτότητα της δράσης
 • Το είδος των επιχειρήσεων που μπορούν να διεκδικήσουν την επιδότηση
 • Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων προς Ενίσχυση – Ποσοστά Επιδότησης
 • Τον είδος των δαπανών που μπορούν να επιδοτηθούν- Επιλέξιμες Δαπάνες
 • Τα κριτήρια αξιολόγησης
 • Περίοδος Υποβολής Επενδυτικών Σχεδίων-Προτάσεων

 

 

 • Ταυτότητα Δράσεων

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που

δραστηριοποιούνται

 • στο λιανικό εμπόριο
 • στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
 • την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσηςκοινωνικής μέριμνας

προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

 

 

 • Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

 

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που πληρούν τις κάτωθι συνθήκες:

Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την   

            ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

 1. τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας και έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
 2. διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης των κλάδων λιανικού εμπορίου, εστίασης και υπηρεσιών εκπαίδευσης, ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων. Υποχρεωτικά οι ΚΑΔ επένδυσης οι οποίοι επιλέγονται, θα πρέπει να ανήκουν σε έναν εκ των 3 κλάδων.

 Αποκλείονται από τη Δράση επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και έναν από τους  παρακάτω μη

επιλέξιμους ΚΑΔ:

 1. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
 2. Δασοκομία και υλοτομία
 3. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.

 

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Εταιρείες Λιανικού Εμπορίου σχεδόν πάσης φύσεως
 • Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
 • Εστιατόρια
 • Εταιρείες Catering και διοργάνωσης Εκδηλώσεων
 • Προσχολική Αγωγή και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και εκπαιδευτικές δραστηριότητες
 • Κ.α.

 

Για πιο ασφαλή έλεγχο επιλεξιμότητας παρακαλούμε συγκεντρώστε τα ΚΑΔ της επιχείρησης σας να 

        προχωρήσουμε σε έλεγχο επιλεξιμότητας.

iii. έχουν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της        ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ως εξής:
– Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου: 1 ΕΜΕ
Για τον κλάδο της εστίασης: 2 ΕΜΕ
Για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος): 5 ΕΜΕ

 1. iv. Να είναι μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση (έως 50 εργαζομένους και κύκλο εργασιών έως 10 εκατομμύρια ευρώ)
 2. Αθροιστικά οι επιδοτήσεις που έχουν λάβει τη τελευταία τριετία μαζί με την πιθανή επιδότηση από αυτή τη δράση να μην υπερβαίνουν τα 200.000 €.
 • ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής.

 

 

 

 • Προϋπολογισμός Επενδυτικού Σχεδίου προς Ενίσχυση-Ποσοστό Επιδότησης

Ενισχύονται με 50% Επιδότηση Επενδυτικά Σχέδια προϋπολογισμού ύψους:

 • Από 10.000€ έως 150.000€

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 50% των επιλέξιμων δαπανών

 

 

 • Τον είδος των δαπανών που μπορούν να επιδοτηθούν- Επιλέξιμες Δαπάνες

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος
1.1 Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμιση ενέργειας
1. 1.2 Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας. έως 100%
1.3 Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για διευκόλυνση ΑμΕΑ
  Μηχανήματα- Εξοπλισμός
 
  2.1 Εξοπλισμός για εξοικονόμιση ενέργειας ή / και προστασία του περιβάλλοντος  
   
2. 2.2 Εξοπλισμός για την αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης έως 100%
   
  2.3 Εξειδικευμένος Εξοπλισμός ΤΠΕ και Λογισμικά  
 
  2.4 Άλλος εξοπλισμός για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της επιχέιρησης έως 30%
Μεταφορικά μέσα
3.1 Μεταφορικά μέσα για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης (ΚΑΔ 45,47,56) έως 25.000€   και έως 30% του Π/Υ
3. 3.2 Μεταφορικά μέσα για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καλύματος) των ΚΑΔ 85 και 88 έως 100%
3.3 Μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης- φυσικού αερίου(CNG) έως 12.000€
Πιστοποίηση Υπηρεσιών & Διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα
4. Πιστοποίηση α)υπηρεσιών ή / και β) συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα μέχρι 14.000€    7.000€ ανά πιστοποιητικό και μέχρι 2 πιστοποιητικά
Δαπάνες Τεχνικών Μελετών / Κατάρτισης Παρακολούθησης Επενδυτικού Σχεδίου
5.1 Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Πεα) και εκπόνηση τεχνικών μελετών συνδυασμένη με δαπάνες των κατηγοριών 1 ή/ και 2. μέχρι 8.000€
5.
5.2 Κατάρτιση προσωπικού σε θέματα Πρώτων Βοηθειών – Καρδιοαναπνευστικής Αναχωογόνησης 80€ ανά εργαζόμενο και μέχρι 5 εργαζόμενους
5.3 Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
  Ψηφιακή Προβολή μέχρι 8.000€
6.    
Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων
7. Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ) μέχρι 30.000€  και έως 40% του Π/Υ  15.000€ ανά ΕΜΕ και μέχρι δύο (2) ΕΜΕ.

 

Χρονικό Περιθώριο Ολοκλήρωσης Επένδυσης:

Μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν το 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 

 • Τα κριτήρια αξιολόγησης. Οι προτάσεις θα καταταχθούν με βάση τη βαθμολογία τους η οποία θα προκύψει από τα κάτωθι κριτήρια:

 

 1. Κέρδη προ τόκων φόρων, και αποσβέσεων την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
 2. Απασχόληση. Μεταβολή της απασχόλησης κατά το έτος πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ως έτος λαμβάνεται η πλήρης κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 3. Κύκλος εργασιών της επιχείρησης. Μεταβολή του κύκλου εργασιών κατά το έτος πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ως έτος λαμβάνεται η πλήρης κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 4. Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου.
 5. Μήνες λειτουργίας της επιχείρησης το τελευταίο έτος(2018)
 6. Έτη λειτουργίας της επιχείρησης

 

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ χρειάζεται στην ΟΡΘΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ των προτάσεων και στην ΕΓΚΑΙΡΗ ΥΠΟΒΟΛΗ τους!

 

 

 • Περίοδος Υποβολών:

6 Φεβρουαρίου 2019 – 19 Απριλίου 2019

Γιατί να επιλέξετε τους Συμβούλους Επιχειρήσεων ResNovae LP:

 • Τα Στελέχη μας είναι πιστοποιημένοι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο.
 • Τα ποσοστά Επιτυχίας μας σε προηγούμενες δράσεις είναι άνω του 80% ενώ υπάρχει στη διάθεση στοιχεία επικοινωνίας δεκάδων ικανοποιημένων πελατών μας.
 • Η εταιρεία μας είναι Πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 για τις παρεχόμενες Υπηρεσίες ενώ ολοκληρώνει την Πιστοποίηση της με το ISO 22301 Business Continuity (Επιχειρησιακής Συνέχειας)
 • Τα Στελέχη μας συντάσσουν Επενδυτικά Σχέδια και όχι «Φακέλους»

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να ορίσουμε μια τηλεφωνική συνάντηση, skype meeting ή συνάντηση στην Εταιρεία μας για έναν έλεγχο επιλεξιμότητας της Επιχείρησης σας και αξιολόγησης της πρότασης σας χωρίς καμία χρέωση ή δέσμευση προς την εταιρεία μας.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ: 2102718306  &  2117705166

Mail: espa@resnovae.gr

 

2018-12-27T07:31:54+00:00