Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών του Ταμείου Υποδομών

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα , Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020 και εθνικούς πόρους έχει συστήσει το Ταμείο Υποδομών (Infrastructure Fund of Funds – InfraFoF).

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ως Διαχειριστής του Ταμείου, έχει εκδώσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που απευθύνεται σε επιλέξιμους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς προκειμένου να επιλεγούν ως ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί του Ταμείου Υποδομών (InfraFoF) και οι οποίοι θα λάβουν κεφάλαια μέχρι 450 εκ ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και της αστικής ανάπτυξης.

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων εδώ  και στην ηλεκτρονική έκδοση  του Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την βάση δεδομένων TED (Tenders Electronic Daily) εδώ .

Η προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει στις 12/7/2018.

2018-07-18T01:14:55+00:00