35 χρόνια Επιδοτήσεις – ΕΣΠΑ. Συμβουλές, Μύθοι, Υπερβολές και Αλήθειες.

 

 

Η Ομάδα της ResNovae σας αναλύει μια ιστορία 35 ετών με τα οφέλη για τη χώρα και τις χαμένες ευκαιρίες

 

Τι είναι το ΕΣΠΑ;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και περίπου 30 χρόνια χρηματοδοτεί τα λιγότερα αναπτυγμένα κράτη – μέλη της για να υλοποιούν επενδύσεις που στόχο έχουν την αύξηση της απασχόλησης, την βελτίωση των υποδομών και εν γένει την βελτιστοποίηση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της χώρας. Στόχος της χρηματοδότησης αυτής από τα ανεπτυγμένα κράτη προς τα αναπτυσσόμενα κράτη  στοχεύει στη σταδιακή σύγκλιση ανάμεσα τους και στην ολοκλήρωση μιας ουσιαστικής ευρωπαϊκής ενοποίησης σε όλα τα επίπεδα.

Στα πλαίσια αυτά των χρηματοδοτήσεων η χώρα μας έλαβε από το 1985 έως τώρα σειρά πακέτων χρηματοδότησης άνω των 70 δις ευρώ ( Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, Α΄ Πακέτο Ντελόρ , Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 1994-1999, Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ή αλλιώς ΕΣΠΑ 2007-2014, Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Αναφοράς).

Τα χρήματα αυτά χρηματοδότησαν έργα υποδομής, εκπαίδευσης, δράσεις κοινωνικού αντικτύπου, επενδυτικά σχέδια επιχειρηματικής ανάπτυξης, έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έρευνα αλλά δυστυχώς και έργα μηδαμινού αντικτύπου με κονδύλια να κατευθύνονται σε ίδιον όφελος μερικών ολίγων.

 

Σε ποιους απευθύνεται;

 

Το ΕΣΠΑ απευθύνεται σε ιδιώτες ,επιχειρήσεις και φορείς.  Συγκεκριμένα  μερικά από τα οφέλη που θα μπορούσαν να αναφερθούν είναι τα ακόλουθα:

 • Χρηματοδότηση για τη δημιουργία της δικής σας επιχείρησης
 • Χρηματοδότηση για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της επιχείρησής σας
 • Κατάρτιση (αυτοαπασχολουμένων, εργαζομένων, ανέργων)
 • Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, των γυναικών, των μακροχρόνια ανέργων και άλλων ομάδων του πληθυσμού
 • Απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων μέσω της δια βίου εκπαίδευσης
 • Έργα υποδομής και περιβαλλοντικής πολιτικής και πολλά άλλα.

 

 Πως αυτό λειτουργεί;

Με μια πολύ γρήγορη ματιά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αρχή κάθε Προγραμματικής Περιόδου ορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές χρηματοδότησης και διαμοιράζει τον προϋπολογισμό σε θεματικές και σε κράτη. Στη συνέχεια  το κάθε κράτος διαμοιράζει μέσω θεματικών ενδιάμεσων φορέων υλοποίησης χρηματοδοτήσεις σε τομείς της οικονομίας. Αυτό γίνεται μέσω προκλήσεων ανά τομεακό ή περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα. Οι υποβολές προτάσεων διεξάγονται σε χρονικά περιορισμένες περιόδους υποβολών, που προαναγγέλλονται από τα εκάστοτε αρμόδια υπουργεία. Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται μαζικά, δημοσιεύονται τα αποτελέσματα και στη συνέχεια δίνεται διορία έως τριών ετών περίπου για την υλοποίηση τους.

Η χρηματοδότηση είναι ένα ποσοστό της επένδυσης ή φοροαπαλλαγές με προ-απαιτούμενη συνθήκη την πλήρη εξόφληση δαπανών, τα οποία εξετάζονται με επιτόπιους ελέγχους.

Συγκεκριμένα στο τομέα της Ανταγωνιστικότητας και των Επιχειρήσεων (ΜΜΕ και Μεσαίων) μόλις δημοσιευτεί η προκήρυξη του εκάστοτε προγράμματος ξεκινά η προετοιμασία του επενδυτικού φακέλου, κάτι για το οποίο απαιτείται η συλλογή των απαιτούμενων τυπικών και πολλές φορές βαθμολογούμενων δικαιολογητικών, η συγγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου ( απαραίτητη η συμβολή εξειδικευμένου συμβούλου για την αύξηση των πιθανοτήτων επιτυχίας ) και τέλος οι προσφορές – προτιμολόγια δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Συνήθως ο χρόνος μεταξύ της δημοσίευσης του εκάστοτε προγράμματος μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής της πρότασης είναι αρκετά περιορισμένος και για το λόγο αυτό θα πρέπει να γνωρίζει ο εκάστοτε υποψήφιος προς χρηματοδότηση επενδυτής, τις ανάγκες για τις οποίες επιθυμεί χρηματοδότηση οι οποίες θα αποτυπωθούν μέσω του επιχειρηματικού σχεδίου το οποίο θα συνταχθεί και θα κατατεθεί με την υποβολή της επενδυτικής πρότασης. Κάθε πρόγραμμα έχει αρκετές ιδιαιτερότητες και λεπτομέρειες οι οποίες καθορίζουν και το τελικό αποτέλεσμα και για τον λόγο αυτό η συμβολή ενός έμπιστου συμβούλου είναι εξαιρετικά κρίσιμη.

Εν συνεχεία, ο επενδυτικός φάκελος κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία εντός των καταληκτικών ημερομηνιών που έχουν οριστεί από το πρόγραμμα. Στην επομένη φάση αξιολογείται από την αρμόδια υπηρεσία και κατά περίπτωση εγκρίνεται ή απορρίπτεται. Εάν εγκριθεί ο επενδυτής αποφασίζει να δεχτεί την επιδότηση και υπογράφεται η σύμβαση.

Οι επιδοτούμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν το 50% τουλάχιστον του απαιτούμενου για την επένδυση κεφαλαίου ή να μπορούν να το εξασφαλίσουν από τραπεζική χρηματοδότηση.

Κατά τη φάση της υλοποίησης της επένδυσης ή του προγράμματος οι επενδυτές αφού έχουν υλοποιήσει τις δαπάνες που είχαν εντάξει στο επενδυτικό τους σχέδιο συγκεντρώνουν τα εξοφλημένα τιμολόγια των δαπανών (με την επιμέλεια του επενδυτικού τους συμβούλου) και τα καταθέτουν στην αρμόδια υπηρεσία.

Οι επενδυτές λαμβάνουν με την μορφή επιταγής ή με κατάθεση στον τραπεζικό τους λογαριασμό το ποσό της επιχορήγησης που τους αναλογεί σε μια ή δυο δόσεις. Σε κάποιες  περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα για τους επενδυτές να λάβουν προκαταβολή έως και το 100% του ποσού της επιχορήγησης με έκδοση ισόποσης εγγυητικής πριν ξεκινήσουν να υλοποιούν το επενδυτικό τους σχέδιο.

Οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις που έχει ο επιχορηγούμενος επενδυτής, καθορίζονται από το εκάστοτε πρόγραμμα, η βασική όμως είναι να μην κλείσει την επιχείρηση του για ένα διάστημα 3-5 ετών μετα και την τελευταία δόση της επιχορήγησης.

Είναι όλα τόσο ρόδινα και «καλώς καμωμένα»;

Δυστυχώς η απάντηση χωρίς δεύτερη σκέψη είναι όχι. Το ελληνικό επιχειρείν αλλά και οι αρμόδιες υπηρεσίες της πολιτείας τα πρώτα 15χρόνια (μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90), αναλώθηκαν σε μια άκριτη , χωρίς συγκεκριμένη κατεύθυνση κατασπατάληση των πόρων αυτών. Έννοιες όπως η υπερτιμολόγηση , η πρόσβαση σε κάποιον γνωστό στο υπουργείο, εικονικές δαπάνες κτλ , αποτελούσαν τον κανόνα στις συγχρηματοδοτούμενες επενδύσεις. Στη συνέχεια η ψηφιοποίηση των διαδικασιών, η σχετική αναβάθμιση των αξιολογητών και των μέσων παρακολούθησης των δράσεων, περιόρισαν τα πιο πάνω προβλήματα σε σημαντικό βαθμό.

Παρόλο αυτά η γραφειοκρατία παρέμεινε όπως πολλές φορές και η ασυδοσία των δημόσιων λειτουργών και υπηρεσιών. Παράλληλα η ανάγκη για εύκολο χρήμα με χαμηλής ποιότητας υπηρεσίες . τόσο από πλευράς συμβούλων από τη μία αλλά και πολλών επενδυτών από την άλλη, δημιούργησε στην αγορά μια ομάδα επαγγελματιών που αυτοαποκαλούνται Σύμβουλοι. Το «τεκμηριωμένο επενδυτικό σχέδιο» αντικαταστάθηκε από την υποβολή «φακέλου» και ο πιστοποιημένος επενδυτικός σύμβουλος αντικαταστάθηκε πολλές φορές από το έχω ένα «γνωστό που ξέρει από (Β)ΕΣΠΑ .. (για να θυμηθούμε την επιτυχημένη διαφημιστική καμπάνια με τον Αθερίδη).

Στο τέλος της ημέρας βέβαια, όπως σε όλα τα πράγματα στη ζωή, ότι υπηρεσία πληρώσεις, τέτοια υπηρεσία θα λάβεις.

Μετά από 15 έτη στο τομέα της Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων σε ζητήματα ΕΣΠΑ σας παραθέτουμε και συμβουλεύουμε τα εξής:

 • ΤΟ ΕΣΠΑ δεν χρηματοδοτεί εταιρείες που δεν είναι βιώσιμες. Δεν αποτελεί μέτρο άσκησης κοινωνικής πολιτικής αλλά επιβράβευσης ελπιδοφόρων εταιρειών για περαιτέρω ανάπτυξη.
 • Οι υπερτιμολογήσεις πλέον δεν είναι εφικτές. Στο τέλος εντοπίζονται τις περισσότερες φορές, με αποτέλεσμα την τιμωρία του επενδυτή. Αν δε μπορείτε με κάποιο τρόπο να χρηματοδοτήσετε το 50% της επένδυσης σας, ίσως είναι ένα μήνυμα ότι δε πρέπει να επενδύσετε.
 • Ποτέ μη δίνετε χρήματα σε φακελάκια για να ευνοήσουν την υπόθεση σας. Κατά πάσα πιθανότητα είναι χρήματα τα οποία θα πετάξετε σε μια μαύρη τρύπα.
 • Να είστε τυπικοί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η γραφειοκρατία είναι πράγματι υπέρμετρη, αλλά έτσι είναι το σύστημα. Take it or leave it.
 • Να είστε προσεκτικοί στην επιλογή συμβούλου. Ζητήστε να δείτε τυχόν πελατολόγιο του, ποσοστά επιτυχίας και προφίλ των στελεχών της εταιρείας. Μπορεί να έχει κάποιο κόστος παραπάνω η συνεργασία μαζί του αλλά αυτή η μικρή επιβάρυνση κατά πάσα πιθανότητα θα σας αποδώσει καρπούς.

Η Ομάδα της ResNovae LP – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων certified Investment & Business Consultants:

 • Dr. Νικόλας Χρ. Κακογιάννης – Γενικός Διευθυντής
 • Γεώργιος Σκιαδόπουλος – Συντονιστής Τμήματος Επιδοτήσεων
 • Δημήτρης Ματσουκάς – Σύμβουλος Επιχειρήσεων

www.resnovae.gr

tel: 2102718306

mail: espa@resnovae.gr

2018-12-27T07:49:59+00:00